Sörmland är en region i stark omvandling och förändring. Ett stort tillväxthinder för näringslivet är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens. Arbetsmarknadsprognoser visar på framtida arbetskraftsbrist. För att höja produktiviteten i det privata näringslivet och möta välfärdsbehoven behöver såväl privata och offentliga organisationer som individer utvecklas i takt med omvärlden.

Regeringsuppdraget att arbeta med regionalt kompetensförsörjningsarbete har legat hos Regionförbundet Sörmland sedan 2010, och övergår 2019 i Region Sörmlands regi. Under den senaste mandatperioden har en kompetensberedning bestående av sju regionala politiker arbetat med att samla erfarenheter, förslag och goda exempel för en bättre kompetensförsörjning i länet. Följande politiker har ingått i beredningen:

  • Catharina Fredriksson (S), ordförande
  • Monica Lindell Rylén (S)
  • Johan Rocklind (S)
  • Jacob Sandgren (S)
  • Dag Bergentoft (M)
  • Jari Puustinen (M)
  • Anton Berglund (SD)

Kompetensberedningen har de senaste åren tagit initiativ till insatser för att fler unga ska fullfölja gymnasieutbildning och att arbetsgivare inom vård och omsorg samt teknik ska hitta rätt kompetens.

Uppdrag: Kompetens är ett digitalt magasin som bygger på insikter från kompetensberedningens arbete. Förhoppningen är att du som läsare ska inspireras till handling och dela de goda exemplen med andra, för en bättre kompetensförsörjning i länet.